VỤ ÁN HÌNH SỰTrường hợp phạm tội trường hợp mang theo quy định của pháp luật (xem luật phương) thủ tục trong trường hợp phát hiện dấu hiệu của một tội phạm