THAM KHẢO Ý KIẾN MỘT LUẬT SƯỞ đất nước này có một chương trình mới để bảo đảm sự sẵn sàng của dịch vụ pháp lý, để người dân trong đó bao gồm một phương pháp khá dễ dàng tư vấn với một luật sư trực tuyến qua điện thoại.

Bất kỳ công dân có thể trong các tình huống, nơi cần sự hỗ trợ của một kinh nghiệm và luật sư, tìm kiếm sự giúp đỡ chuyên nghiệp, và có được một câu trả lời cho câu hỏi trên điện thoại. Dịch vụ này đã đạt được một số sự nổi tiếng, như những người như tôi cơ hội để tìm sự giúp đỡ. Họ cũng ý hiệu quả của các phương pháp.