PHÁP HỖ TRỢPHÁP TRỢ — hình thành trong quan hệ quốc tế các hệ thống của quy phạm và tổ chức pháp lý phương tiện hợp tác với các Quốc gia trong lĩnh vực của tương trợ lẫn nhau trong dân sự, gia đình và hình sự đòi hỏi việc lấy thủ tục hành động trên lãnh thổ nhiều hơn một đất nước. Vào ngay trung tâm hệ thống này dựa trên việt điều ước quản lý việc bảo vệ của đối tượng của pháp luật, xác định thẩm quyền của tòa án để đối phó với tranh chấp của các loại khác nhau và áp dụng hệ thống pháp lý, sự tôn trọng đối thủ tục quyền của người nước ngoài, không quốc tịch và hai công dân; thỏa thuận như vậy là quy định của công nhận của các lực của các tài liệu khác nhau (giấy chứng nhận, bằng cấp…) thực thi lệnh tòa án quyết định trên tranh chấp lô hàng của các tài liệu liên quan đến việc dẫn độ của bọn tội phạm (dẫn). là một bữa tiệc với vài phương và song phương điều ước.