PHÁP HỖ TRỢPHÁP TRỢ — hình thành trong quan hệ quốc tế các hệ thống của quy phạm và tổ chức pháp lý phương tiện hợp tác với các Quốc gia trong lĩnh vực của tương trợ lẫn nhau trong dân sự, gia đình và hình sự đòi hỏi việc lấy thủ tục hành động trên lãnh thổ nhiều hơn một đất nước

là một bữa tiệc với vài phương và song phương điều ước