MỘT LUẬT SƯTrong một ngày càng toàn cầu hóa môi trường để làm kinh doanh trên thị trường quốc gia và ở nước ngoài đang trở nên ngày càng khó khăn. Tuy nhiên, nhiều cơ hội hơn mở cho những người, trong khi họp thương mại mục tiêu đảm bảo tuân thủ pháp luật yêu cầu. KHẢO đội sẽ giúp bạn nhận ra tiềm năng của doanh nghiệp của bạn, có hiệu quả quản lý rủi ro đang nổi lên.

Một trong những thứ lớn nhất luật thực tiễn.

KHẢO, đội ngũ làm việc cùng với việc kiểm toán viên và chuyên gia về thuế, giao dịch và dịch vụ tư Vấn cho phép chúng ta giải quyết vấn đề công bằng một đa dạng cách tiếp cận.

Chuyên ngành công nghiệp

Để đảm bảo chất lượng cao các dịch vụ chúng ta có cần thiết kiến thức của các thị trường, trong đó hoạt động bởi khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi hiểu các mục tiêu và thách thức trước chúng ta. Này, kinh nghiệm của chúng tôi xác định ngành cách tiếp cận đến cung cấp dịch vụ.