MỘT LUẬT SƯ TỐTThường người ta đến với vấn đề của họ, nỗi đau của họ, tình huống khó hiểu, để các luật sư, một luật sư với mục tiêu để hiểu được một cái gì đó để giải quyết tình hình, và nhận được… Trong trường hợp tốt nhất trong vô vọng để cho tiền tệ nhất tẻ nhạt, vô tận đến thăm cán, hư hỏng mối quan hệ với những người khác và bị mất việc và tình huống đó có thể được giải quyết, và một cùng cách chấp nhận được, và ủng hộ của các người tìm sự giúp đỡ. Làm thế nào phân biệt được một chuyên gia có thẩm quyền người chỉ cần tiền của và ông không phải là mong muốn cung cấp cho bạn với chất lượng phục vụ?

dấu hiệu của một luật sư tốt: chú ý nghe các vấn đề, từ đầu đến kết thúc, người quen với tài liệu về tình trạng của các khách hàng, việc xử lý của các nguồn thông tin pháp lý, sự công bằng với đồng nghiệp, viết thực hiện một cuộc tham vấn.