MỘT LUẬT SƯ TỐTThường người ta đến với vấn đề của họ, nỗi đau của họ, tình huống khó hiểu, để các luật sư, một luật sư với mục tiêu để hiểu được một cái gì đó để giải quyết tình hình, và nhận được

dấu hiệu của một luật sư tốt: chú ý nghe các vấn đề, từ đầu đến kết thúc, người quen với tài liệu về tình trạng của các khách hàng, việc xử lý của các nguồn thông tin pháp lý, sự công bằng với đồng nghiệp, viết thực hiện một cuộc tham vấn