MỘT LUẬT SƯ, MỘT DÂN SỰ HỢPỞ đất nước của chúng tôi, chúng tôi chuẩn bị một linh hoạt và chung chung luật sư. Trong những sinh viên năm đầu tiên nghe Nhân văn chủ đề: triết lý học, nghiên cứu văn hóa, logic. Như là chuyên nghiệp ngành được dạy lý thuyết và lịch sử của nước và luật hiến pháp luật dân sự, hành chính, luật hình sự. Chuyên môn của luật sư bắt đầu vào thứ ba hoặc bốn năm. Bốn khu vực chính: luật hình sự bang luật dân sự, và quốc tế.

Chắc chắn, giáo dục pháp luật ở trường đại học khác nhau thay đổi. Vì vậy, trường đại học kinh Tế chuẩn bị luật sư với một sự thiên vị, trong kinh tế, vì vậy họ đào tạo liên quan đến một khối lượng lớn kinh tế và kỷ luật pháp lý. Tại MGIMO, nhấn mạnh là luật quốc tế, vì vậy học sinh học lịch sử quan hệ quốc tế, mối quan hệ kinh tế quốc tế và riêng tư pháp luật.