MIỄN PHÍ SỰ GIÚP ĐỠ LUẬT PHÁPCác giá trị của pháp luật là nó coi trọng sự sẵn sàng của miễn phí hỗ trợ pháp lý cho một rộng hơn nhiều nhóm các công dân, thành lập quyền kiểm soát việc thực hiện của những người cung cấp miễn phí pháp hỗ trợ chuẩn mực của đạo đức nghề nghiệp và yêu cầu chất lượng của dịch vụ, và cũng áp đặt yêu cầu nghiêm ngặt về độ chuyên môn của người cung cấp miễn phí hỗ trợ pháp lý.

Những người tham gia trong các công hệ thống pháp lý miễn phí trợ giúp được các cơ quan Hành pháp và của họ phụ thuộc các tổ chức Hành chính quyền của các thành phần tổ chức chính phủ pháp lý văn phòng luật sư và công chứng viên

Theo luật cơ quan điều Hành quyền lực của khu vực để quyết định thành lập cho dù họ nước văn Phòng luật pháp, hay liên quan đến các quy định của pháp luật miễn phí trợ luật sư.

Chúng được thiết kế để xác định số tiền và thủ tục trả thù lao luật sư và bồi thường chi phí của họ vào cung cấp một dịch hợp pháp hỗ trợ