Luật Sư - Định Nghĩa, Ví Dụ, Trường Hợp, Quá Trình