LỜI KHUYÊN PHÁP LÝ



Trong gần một trăm năm như những gì được gọi là ma túy đã biến thành một cầu vấn đề pháp lý. Các hiện tượng của xã hội y tế, văn hóa trở thành chủ đề pháp lý, thực thi pháp luật, tư pháp và rắc rối pháp lý.

Khi đối xử với họ, hoặc ngăn chặn đau

Khi có vui vẻ.

Khi bị nghiện

Hoặc lòng trắc ẩn với sự đau khổ của họ, những người thân yêu nối trên kim.

Khi bạn có được sự giúp đỡ tại phòng khám

Hoặc miêu tả cần sa lá trên chiếc khăn.

Và cũng có khi họ kiểm tra để đặt trên sàn trong một hộp đêm, gửi cho kiểm tra, được lấy ra từ trong túi trồng một gói bột trắng, đưa ra tòa, từ chối điều trị y tế, tước quyền của cha mẹ, mất công việc của bạn.

Mọi người phải đối mặt với luật hoặc vô luật pháp. Nạn nhân của lỗi luật hoặc trụy lạc của họ sử dụng.

Trang web này được hình thành như một dòng mục con người quyền trợ giúp. Nhiệm vụ của chúng tôi là phải đưa ra lời khuyên để dạy bảo mật công nghệ đề nghị bước đi đúng đắn để làm luật pháp có thể làm việc, để đánh giá khách hàng tiềm năng. Chúng tôi bảo vệ quyền tự do và quyền lợi hợp pháp của mỗi người hướng dẫn bởi Hiến pháp, nguyên tắc và chuẩn mực của pháp luật quốc tế