DỊCH VỤ LUẬT SƯ CHI PHÍBao nhiêu một tội phạm luật sư

Các hạn dành sự trừng phạt

Các hình thức của cung cấp dịch vụ.

Một cuộc điều tra sơ bộ vụ án

Cảnh của tội phạm và nơi xem xét trường hợp phạm tội, và các tiêu chuẩn. Giai đoạn, mà bây giờ là một vụ án hình sự