ĐẠI DIỆN TRONG TÒA ÁNĐại diện trong tòa án — thủ tục hoạt động thực hiện thay mặt và vì lợi ích của những người tham gia trong các trường hợp: các bên, thứ ba bên, các ứng viên khác quan tâm đến bên, các công Tố viên cơ quan chính quyền địa phương và các cơ quan khác. Quyền hạn của các đại diện sẽ được thể hiện trong quyền hạn của luật sư, phát hành và thực hiện theo quy định của pháp luật.

Đại diện tòa có thể có khả năng người có đúng cách phát hành quyền lực trên tiến hành kinh doanh, ngoại trừ các đối tượng sau (ngoại trừ trường hợp của họ tham gia trong quy trình là đại diện của hợp cơ quan hoặc đại diện hợp pháp):

các thẩm phán;

các điều tra viên;

luật sư.

Theo các thủ tục pháp luật tòa án chỉ định một luật sư là một đại diện trong trường hợp của vắng mặt của người đại diện của Đơn, nơi cư trú được không rõ, và trong trường hợp khác, theo quy định của pháp luật.